2e Bestuursrapportage 2019

01. Bestuurlijke Zaken

Beleidsmatige afwijkingen

We verwachten voor dit programma geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Verkiezingen

35.000

N

I

Overige kleine afwijkingen < 25.000

1.041

V

I/S

Totaal

33.959

N

I/S

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Uitkering Wethouder -> voorziening

239.851

toev.

I

Voorziening wachtgeld -> voorziening

22.263

onttr.

I

Nabestaanden pensioen -> voorziening

9.186

onttr.

I

Voorziening pensioenen -> voorziening

14.310

toev.

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Toelichting op tabel:

Verkiezingen
In de meicirculaire 2019 ontvingen we extra middelen voor de waterschapsverkiezingen. Deze middelen, € 35.000 voegen we toe aan de verkiezingsbudgetten. De inkomsten die we hiervoor ontvangen maken onderdeel uit van het overzicht algemene dekkingsmiddelen ( paragraaf 1.3.13.1).

Voorziening pensioenen wethouders
We moeten rekening houden met een lagere rekenrente voor de omvang van de voorziening pensioenen Wethouders omdat de rentetarieven van de ECB nog altijd een dalende trend laten zien. Als gevolg van deze ontwikkeling houden we rekening met een noodzakelijke extra storting in de Voorziening pensioenen wethouders. In december ontvangen we het definitieve rentepercentage dat we voor 2019 moeten hanteren.

Overige kleine afwijkingen
Binnen dit programma is verder sprake van enkele kleinere incidentele/ structurele afwijkingen.

ga terug