2e Bestuursrapportage 2019

Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2019. Via de bestuursrapportages rapporteert het college aan de gemeenteraad over de uitvoering van het lopende jaar. In deze rapportage beschrijft het college de beleidsmatige en financiële afwijkingen die verwacht worden ten opzichte van de begroting. De peildatum van deze bestuursrapportage is 1 oktober 2019. Als de uitvoering van het beleid loopt zoals gepland, meldt het college niets.

Beleidsmatige afwijkingen

Het college ligt op koers voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen die in de programmabegroting 2019 zijn opgenomen. In deze bestuursrapportage meldt het college dan ook weinig beleidsmatige afwijkingen. De beleidsmatige afwijkingen die wel gemeld worden, hebben vooral betrekking op het Sociaal Domein en de Omgevingswet.

Financiële afwijkingen

bedragen x € 1.000

Programma

Omschrijving programma

2019

2020

2021

2022

2023

1

Bestuurlijke zaken

-34

N

14

V

14

V

14

V

14

V

2

Veiligheid en handhaving

11

V

-20

N

-20

N

-20

N

-20

N

3

Dienstverlening

-66

N

-49

N

-62

N

-95

N

-95

N

4

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-385

N

-28

N

-28

N

-28

N

-28

N

5

Transformatie in het sociale domein

103

V

101

V

30

V

27

V

31

V

6

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-158

N

12

V

12

V

12

V

12

V

7

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-404

N

0

N

0

N

0

N

0

N

8

Economie, Receatie en Toerisme

60

V

0

N

0

N

0

N

0

N

9

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-64

N

-10

N

-10

N

-10

N

-10

N

10

Verkeer en vervoer

-42

N

10

V

0

N

0

N

0

N

11

Openbare Ruimte en Milieu

-365

N

10

V

10

V

10

V

10

V

12

Middelen en ondersteuning

-777

N

916

V

-2

N

-2

N

-2

N

13

Alg. dekkingsmiddelen

1.572

V

-105

N

-28

N

-17

N

-26

N

14

Overhead

-327

N

-124

N

-52

N

-52

N

-52

N

16

Onvoorzien

87

V

0

N

0

N

0

N

0

N

17

Reserves

1.616

V

-846

N

0

N

0

N

0

N

Financieel resultaat 2e burap 2019

827

V

-120

N

-138

N

-162

N

-167

N

Het afgelopen jaar heeft, onder andere vanwege de oplopende tekorten in het sociaal domein, en nieuwe taken in het kader van het Inter Bestuurlijk Programma (=IBP) vooral in het teken gestaan van het realiseren van een nieuw meerjarig financieel evenwicht.  Dit was nodig omdat het Rijk de gemeente onvoldoende compenseert voor de uitvoering van bovengenoemde taken. Vanwege deze te lage compensatie waren ombuigingen noodzakelijk  en die heeft het college vertaald in het grotendeels "on hold" zetten van het uitvoeringsprogramma en ombuigingen in de sporen 2 en 3.

Het gevolg hiervan is dat het college aan de Gemeenteraad een sluitende begroting aanbiedt met een meerjarig overschot. Naast het realiseren van een nieuw financieel evenwicht is het college ook gestart met het terugdringen van de schuldenlast en dit effect blijkt in deze 2e bestuursrapportage uit de realisatie van een lager investeringsvolume ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Kortom een enorme opgave en uitdaging waaraan het college invulling geeft. De tekorten worden teruggedrongen en de schuldenlast ontwikkelt zich in positieve zin. Deze 2e bestuursrapportage sluit met een overschot van € 827.000. In de eerste bestuursrapportage moest het college nog tegenvallers melden tot een bedrag van € 2.978.000.  

ga terug