2e Bestuursrapportage 2019

09. Sport, Inclusief sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Beleidsmatige afwijkingen

We verwachten voor dit programma geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Sportbeleid (Onderzoek en advieskosten)

70.000

N

I

Buitensportaccommodaties

31.913

V

I

Onderhoud buitensport

25.000

V

I

Verkoop kunst

45.000

N

I

Overige kleine afwijkingen < 25.000

6.100

N

I/S

Totaal

64.187

N

I/S

Toelichting op tabel:

Sportbeleid
Wij maken incidenteel extra kosten voor onderzoek en advies. Voor het aanstellen van de sportformateur zijn wij incidenteel (€ 15.000) gecompenseerd via de algemene uitkering (mei-circulaire 2019).

Buitensportaccommodaties
De bijdrage die we in het verleden betaalde aan de stichting zwem- en sportaccommodaties is structureel al uit de begroting gehaald en kan voor 2019 nog incidenteel vrijvallen.

Onderhoud buitensport
Van het budget dat wij voor onderhoud geraamd hebben in de Sportnota is tot op heden minder uitgegeven dan we hadden verwacht en dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 25.000.

Verkoop kunst
De verkoop van de kunstcollectie zal deels dit jaar en deels volgend jaar plaatsvinden. Daarnaast blijkt uit de voorbereiding van de veilingen dat de taxatiewaarde kan afwijken van het genoemde bedrag. Dit jaar halen we de bezuinigingsdoelstelling niet; de totale opbrengst zullen we volgend jaar melden.

Overige kleine afwijkingen

Binnen dit programma is verder sprake van enkele kleinere structurele nadelige afwijkingen.

ga terug