2e Bestuursrapportage 2019

12. Middelen en ondersteuning

Beleidsmatige afwijkingen

We verwachten voor dit programma geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Juridische kosten (juridische advisering huisadvocaat)

60.000

N

I

MPG

40.469

N

I

Organisatiekosten

 71.800

V

I

De Ontdekkingsreis

36.100

V

I

Marinierskazerne

39.000

V

I

De Ontdekkingsreis (onderhoud)

47.300

V

I

Verkoop Gronden en panden

846.000

N

I

Overige kleine afwijkingen < 25.000

24.500

N

I/S

Totaal

776.769

N

I/S

Toelichting op tabel:

Juridische kosten (juridische advisering huisadvocaat)
Er is een flinke stijging in juridische kosten (kosten huisadvocaat). Door een cumulatie van rechtszittingen en vraagstukken in al langer lopende procedures en onverwachte incidenten bleek inschakeling van de huisadvocaat met daaraan hoge kosten verbonden onontkoombaar.  De inschatting is dat eind van het jaar uitgekomen wordt op een bedrag van € 160.000. Het begrote budget van € 100.000 is dan ook niet toereikend en wordt overschreden met € 60.000.

De huisadvocaat schakelen wij in als een advocaat verplicht is, bij zaken die complex, gevoelig, financieel en politiek risicovol zijn en/of specialistische kennis benodigd is, die de gemeente niet zelf in huis heeft. Daar waar mogelijk komen de kosten ten laste van het betreffende project. Dit was echter niet mogelijk voor een langlopende schadeclaim voortvloeiend uit een project, waarvan het projectkrediet al afgesloten is. Dit leidt tot een incidentele overschrijding.

Meerjarenprognose Grondexploitaties
Bij de jaarrekening 2018 boden wij u de geactualiseerde Meerjarenprognose grondexploitaties (=MPG) aan. De effecten daarvan verwerken wij in deze bestuursrapportage.  

Organisatiekosten

Voor het realiseren van de ombuiging uit spoor 2 op de organisatiekosten kiezen wij ervoor om het budget dat beschikbaar is voor compensatie van de ambtelijke ureninzet ten behoeve van de ondernemingsraad voor de jaren 2019 en 2020 te laten vrijvallen. Gebruik van deze rechten blijft uiteraard overeind, maar wij dekken deze voor de genoemde jaren uit formatiegelden of uit het bedrijfsvoeringsbudget.

De Ontdekkingsreis
In 2019 heeft de eindafrekening plaatsgevonden van het in 2018 verstrekte voorschot voor voorbereiding permanente huisvesting voor basisschool De Ontdekkingsreis. Dit resulteerde in een terugontvangen bedrag van € 36.100.

Marinierskazerne
De verplaatsing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen ondervindt vertraging. Daardoor worden de gelden voor een vervolg van het plan van aanpak niet besteed.

De Ontdekkingsreis (onderhoud)
De Ontdekkingsreis heeft de verschuldigde onderhoudsvergoeding betaald en omdat deze nog niet is opgenomen in de begroting verwerken we deze extra opbrengst in deze bestuursrapportage.

Verkoop gronden en panden
Niet alle gronden en panden kunnen in 2019 worden verkocht. De hiervoor geraamde opbrengsten worden doorgeschoven naar 2020.

Overige kleine afwijkingen
Binnen dit programma is verder sprake van enkele kleinere incidentele/ structurele afwijkingen.

ga terug