2e Bestuursrapportage 2019

05. Transformatie in het sociaal domein

Beleidsmatige afwijkingen

Groei cliëntaantallen Wmo en abonnementstarief
Op basis van de gegevens van het tweede kwartaal zien wij het aantal cliënten stijgen, onder meer als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Omdat wij hier in onze begroting (1e bestuursrapportage) al op hebben geanticipeerd, zien wij nu geen aanleiding om het budget voor de Wmo bij te stellen.

Groei cliëntaantallen Jeugdhulp
Op basis van de gegevens van het tweede kwartaal zien wij de stijging van het aantal cliënten afnemen. Het beeld binnen de verschillende zorgvormen is divers. Omdat wij hier in de begroting (1e bestuursrapportage) al op hebben geanticipeerd zien we op dit moment geen aanleiding om het budget voor de Jeugdhulp bij te stellen.

Aanvraag compensatieregeling voogdij/18+
Wij dienden een aanvraag in voor de compensatieregeling voogdij/18+. Bij honorering van deze aanvraag wordt deze in de decembercirculaire 2019 geëffectueerd. We dienden een  aanvraag in voor een bedrag van € 1.4 miljoen maar omdat nog niet zeker is of dit bedrag ook daadwerkelijk wordt toegekend maken wij hiervan in deze berap uitsluitend melding. We verwerken dit bedrag nog niet in de cijfers van deze bestuursrapportage.

"Een nieuwe uitvoeringspraktijk" met subsidie van ZonMw
In onze raadsinformatiebrief van 25 juni 2019 informeerden wij u over onze passende aanpak voor personen met verward gedrag. Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een nieuwe uitvoeringspraktijk. De uitgaven hiervoor worden gedekt door een subsidie, die wij samen met de gemeente De Bilt van ZonMw ontvangen. Deze subsidie kan ook niet aan andere doelen worden besteed. De financiële consequenties (budgettair neutraal) hebben we opgenomen in deze rapportage onder de budgetneutrale afwijkingen.

Risicodeling
In de regio Zou hebben wij voor de jeugdhulp risicodelingsafspraken gemaakt. De afspraken lopen eind van dit jaar af en momenteel is binnen de regio onderwerp van gesprek hoe we vanaf 2020 met de risicodelingsafspraken om willen gaan. We voeren dit gesprek vanwege de komst van de nieuwe voogdijregeling en het feit dat alle gemeenten op dit moment kampen met tekorten..

De afwikkeling van de risicodelingsafspraken 2018 vindt naar verwachting uiterlijk in november 2019 plaats. Wij ramen hiervoor in deze bestuursrapportage nog geen bedrag omdat de uitkomst afhankelijk is van de realisatiecijfers 2018 die alle gemeenten van de regio onlangs hebben aangeleverd. De resultaten van de risicodeling verwerken wij in de jaarrekening 2019.

Regionale Koers Inkoop Jeugdwet en Wmo (2020-2025)
De recente ontwikkelingen binnen het sociaal domein, met name de budgetoverschrijdingen, waren aanleiding om te onderzoeken of en op welke wijze we de inkoop en het contractmanagement kunnen verbeteren. Dit heeft geresulteerd in de Regionale Koers Jeugd en Wmo 2020-2025. Daarin wordt ingezet op vernieuwing en verbetering van de inkoop in brede zin, inclusief contract-/ toegangsmanagement en data-gedreven werken. De veranderingen richten zich op een (waar mogelijk) samen met de aanbieders te organiseren efficiënte en effectieve zorg rondom de  inwoner. Sleutelwoorden daarbij zijn: grip op kwaliteit en kosten, oog voor innovatie en beperkte administratieve lasten. De vijf gemeenten van de regio ZuidOost Utrecht richten zich op nieuwe contracten per 1-1-2021.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Mantelzorg

39.000

V

I

Regiotaxi

80.000

N

I

Participatie

33.000

N

I

Voogdij 18+

17.000

N

I

Bijstand en lokaal minimabeleid (lasten)

936.595

N

I

Bijstand en lokaal minimabeleid (baten)

1.113.485

V

I

Septembercirculaire 2019

17.000

V

I/S

Overige kleine afwijkingen < 25.000

400

V

I/S

Totaal

103.290

V

I/S

Toelichting op tabel:

Mantelzorg
Door de focus op de besparingsopdracht hebben we geen nieuwe ontwikkelingen kunnen oppakken. De beleidsdoelstellingen hebben we geconsolideerd. In de nota Herijking uitgangspunten sociaal domein zullen mogelijke nieuwe keuzes  een plaats krijgen.

Regiotaxi
De verwachting is dat de kosten van de Regiotaxi in 2019 fors hoger uitkomen. Reden is een lichte jaarlijkse toename van het aantal reizigers met een Wmo-indicatie. Gekeken moet worden of het beleid en/of uitvoering  rondom de Regiotaxi aangepast moet worden om overschrijding in de toekomst te voorkomen of in ieder geval te verminderen.

Participatie
In de meicirculaire ontvingen we voor het jaar 2019 € 33.000 aan extra middelen voor participatie. De inkomsten die we via de meicirculaire ontvangen, ramen wij elders in de begroting en in dit programma voeren we  de mogelijke  extra lasten op.

Voogdij 18+
In de meicirculaire ontvingen we € 17.000 aan extra middelen voor voogdij en 18+ kinderen vanuit de integratie-uitkering sociaal domein. De inkomsten die we via de meicirculaire ontvangen, ramen wij elders in de begroting en in dit programma voeren we  de mogelijke  extra lasten op.

Bijstand en lokaal minimabeleid
In deze 2e bestuursrapportage stellen we de budgetten voor de taken die RDWI voor ons uitvoert bij op basis van de vastgestelde voorjaarsnota van RDWI. De bijstelling van de budgetten leidt tot een voordeel voor dit programma van € 77.000.  Verder  blijven de uitgaven voor het lokale minimabeleid achter bij de verwachting en dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 100.000; besloten ombuigingen op dit thema krijgen vanuit dit gegeven vorm.

Septembercirculaire 2019
In de september-circulaire vindt een korting plaats op de budgetten voor de jeugdhulp en dus stellen we de beschikbare budgetten naar beneden bij.

Overige kleine afwijkingen
Binnen dit programma is verder sprake van enkele kleinere afwijkingen.

ga terug