2e Bestuursrapportage 2019

Voortgang ombuigingen

Stand van zaken

In deze bestuursrapportage hebben wij, indien noodzakelijk, gerapporteerd over afwijkingen in de realisatie van de ombuigingen. Voor 2019 zien we alleen een mogelijke vertraging bij de realisatie van de verkopen van kunst. Voor het overige melden wij op dit onderdeel nog geen afwijkingen. Over de ombuigingen vanaf 2020 rapporteren wij in de P&C cyclus 2020.

ga terug