2e Bestuursrapportage 2019

08. Economie, Recreatie en Toerisme

Beleidsmatige afwijkingen

Markt
Wij willen het product “weekmarkten” realistisch ramen. Daarvoor hebben we in de eerste bestuursrapportage de inkomsten naar beneden bijgesteld. Afgelopen periode hebben wij in beeld gebracht of de kosten ook naar beneden kunnen. Dat blijkt niet mogelijk.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Subsidie breedband internet

60.400

V

I

Totaal

60.400

V

I

Toelichting op tabel:

Subsidie breedband internet
De provincie heeft de subsidie toegekend voor het project 'Next generation breedband internet in witte gebieden van de provincie Utrecht’. Dit bedrag mag ingezet worden voor de precompetitieve fase. Hieronder valt de interessepeiling (precompetitieve vraagbundeling) en hiermee samenhangende communicatie, het digitaal loket, marktconsultatie, inhuur procesbegeleiding, aanvullend onderzoek en het faciliteren van verlaging van aanlegdrempels en vergelijkbare ondersteuning. De hoogte van de subsidie is € 60.400. Deze subsidie is achteraf toegekend. De werkzaamheden voor de precompetatieve fase zijn reeds in 2016 en 2017 uitgevoerd en betaald uit het budget van programma 8 Economie, Recreatie en Toerisme.

ga terug