2e Bestuursrapportage 2019

11. Openbare Ruimte en Milieu

Beleidsmatige afwijkingen

We verwachten voor dit programma geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Bermen

75.000

N

I

Tariefwerkzaamheden kabels en leidingen

140.000

N

I

Bestrijding Eikenprocessierups (EPR)

 101.000

N

S

Reclame inkomsten (uitgaven)

25.000

N

I

Reclame inkomsten (inkomsten)

43.500

V

I

Correctie AVU

81.221

N

I

Overige kleine afwijkingen < 25.000

18.804

N

I/S

Totaal

365.481

N

I/S

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Terugbetaling PMD -> voorziening

92.800

onttr.

I

Toename adressen -> voorziening

61.900

toev.

I

2e begrotingswijziging AVU -> voorziening

122.000

onttr.

I

* Deze afwijkingen hebben geen invloed op het begrotingsresultaat omdat eventuele inkomsten en of uitgaven gestort dan wel onttrokken worden aan een daarvoor ingestelde voorziening. Vanuit het oogpunt van transparantie melden we wel de omvang van de afwijkingen.

Toelichting op tabel:

Bermen
Binnen de gemeente ligt er 15 km bermverharding die bestaat uit kunststof grasblokken. Hiervan moet 2,5 km per direct vervangen worden wegens veiligheidsredenen. De blokken liggen los en springen van hun plaats wanneer een voertuig met een bepaalde snelheid er overheen rijdt.  De geraamde kosten bedragen € 75.000.

Tariefwerkzaamheden kabels en leidingen
Op deze kostenplaats worden de kosten verrekend voor het herstel van de openbare ruimte na werkzaamheden aan kabels en leidingen. Dit betreffen inkomsten van netwerkbeheerders en uitgaven aan aannemers, voor het uitvoeren van het herstel.
De hoogte van de in- en uitgaven hangt samen met het aantal afgegeven vergunningen en de omvang van de werkzaamheden. We verwachten in 2019 minder grote vergunningen af te geven. Daarnaast is het voor 2019 niet meer haalbaar om het begrote voordeel van ruim € 70.000 in 2019 te genereren. We onderzoeken momenteel of dit effect een structureel karakter heeft en komen daar zo nodig bij u op terug.
In 2018 is de uitvoering van het project ‘Next generation breedband internet in witte gebieden van de provincie Utrecht gestart, het project loopt een jaar uit qua uitvoering. Er wordt een toezichthouder ingehuurd omdat we intern geen personele capaciteit hiervoor hebben. Door de uitloop van de planning stijgen de kosten waardoor we rekening moeten houden met extra kosten.
De totale afwijking bedraagt voor 2019 € 140.000.  In dit bedrag is geen rekening gehouden met de subsidie die via de provincie Utrecht is ontvangen. Deze subsidie met een hoogte van € 60.400,- is als voordeel opgevoerd binnen programma 8, Economie, Recreatie en Toerisme.

Bestrijding Eikenprocessierups (EPR)
Door een explosieve ontwikkeling van de Eikenprocessierups (EPR) in onze gemeente en heel Nederland zijn extra kosten gemaakt voor het verwijderen van nesten met EPR. Er is gekozen voor curatieve in plaats van preventieve bestrijding(spuiten met biologisch middel). Het huidige budget is € 11.358. Dit bedrag moet voor 2019 incidenteel opgehoogd worden met € 101.000,-. Het betreft echter wel een structureel probleem, waar te weinig middelen voor beschikbaar zijn. Binnenkort wordt in het kader van de evaluatie van de aanpak rondom de Eiken Processie Rups een voorstel aan de raad voorgelegd waarin ook wordt aangegeven welke middelen er in de toekomst nodig zijn om dit structurele probleem het hoofd te bieden. Voor 2019 stellen wij voor de post onvoorzien in te zetten als dekking voor deze uitgaven.

Reclameinkomsten (uitgaven en inkomsten)
Het perceel “reclame in ABRI’s en reclamevitrines” is eind 2018 opnieuw aanbesteed en levert een nieuwe overeenkomst op. Ten opzichte van de begroting levert het in 2019 een extra inkomst op van € 31.460. Samen met de eindafrekening 2018 van € 12.040 komen de totaal begrote inkomsten
€ 43.500 hoger uit. De bestaande abri's zijn overgenomen van de vorige exploitant en geven eenmalig een last van € 25.000.

Correctie AVU
In de begrotingswijziging die het college heeft aangeboden bij het raadsvoorstel "'reactie op de concept-begroting 2020 en de begrotingswijziging 2019 van de AVU (voorstel van 16 mei 2019) is een fout gemaakt waardoor een bedrag van ruim € 81.000 ten gunste van het resultaat van de gemeentelijke begroting is gebracht. Dit voordeel had echter binnen het product afval verwerkt moeten worden. In deze bestuursrapportage corrigeren wij dit.

Terugbetaling PMD
Na langdurige onderhandelingen is overeenstemming bereikt over de berekening van de vergoedingen die Nedvang aan de gemeente betaalt voor PMD uit 2015 en 2016. Het bedrag dat teveel is uitgekeerd, moet door de gemeente worden terugbetaald.

Toename adressen voor aanslagoplegging
Er is een toename van het aantal adressen waar afvalstoffenheffing geheven wordt. Dit wordt veroorzaakt door de oplevering van woningen en het actualiseren van bestanden door de BGHU.

2e begrotingswijziging AVU
Op basis van de tweede begrotingswijziging van de AVU moeten wij voor 2019 rekening houden met hogere verwerkingskosten afval PMD en minder opbrengsten uit papier als gevolg van de lage oud papierprijs op de wereldmarkt.

Overige kleine afwijkingen
Binnen dit programma is verder sprake van enkele kleinere voordelige en nadelige afwijkingen waaronder een afwijking op kapitaallasten.

ga terug