2e Bestuursrapportage 2019

02. Veiligheid en Handhaving

Beleidsmatige afwijkingen

We verwachten voor dit programma geen beleidsmatige afwijkingen

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Bijdrage VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)

25.000

V

I

Leges Algemene Plaatselijke Verordening

23.000

N

S

Overige kleine afwijkingen < 25.000

8.700

V

S

Totaal

10.700

V

I/S

Toelichting op tabel:

Bijdrage VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)
Het eerder door de VRU aangevraagde budget voor het experiment 'multifunctionele paraatheid brandweerposten' is teruggestort naar de gemeente omdat het experiment niet uitgevoerd kon worden. Hierdoor hebben we  in 2019 een incidenteel voordeel.

Leges Algemene Plaatselijke Verordening
In het verleden zijn de ramingen voor leges APV (als gevolg van een correctie) voor een te hoog bedrag in de begroting opgenomen en dus stellen wij de raming van de inkomsten structureel naar beneden bij.

Overige kleine afwijkingen
Binnen dit programma is verder sprake van enkele kleinere structurele voordelige afwijkingen.

ga terug