2e Bestuursrapportage 2019

04. Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur

Beleidsmatige afwijkingen

Omgevingswet
Met de werkzaamheden voor de invoering van de Omgevingswet blijven we binnen de door de raad beschikbaar gestelde budgetten voor 2018 en 2019 (totaal € 1.300.000). Op dit moment verwachten we in 2019 wel meer uit te geven dan de jaarschijf 2019 die in de begroting is opgenomen. Dit kan omdat het nog niet uitgegeven deel van de jaarschijf 2018 voor dit project als claim op de algemene reserve beschikbaar is gebleven. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bepalen we op basis van de werkelijke uitgaven het bedrag dat feitelijk aan de algemene reserve onttrokken moet worden. Dit alles binnen het beschikbaar gestelde bedrag van € 1.300.000.

We hebben gekozen voor een afgebakend programma (landelijk zitten we daarmee aan de onderkant van gemeenten van gelijke grootte), rekening houdend met onze financiële situatie. Dit betekent dat relatief veel werkzaamheden in de organisatie worden ondergebracht. We merken dat we in een drukkere fase terecht komen die een intensievere inzet vraagt vanuit de organisatie. Dit zal in toenemende mate vragen om keuzes met betrekking tot inzet van medewerkers en mogelijk is op plaatsen inhuur nodig  om processen (zoals vergunningverlening) door te kunnen laten lopen. Dit nemen we mee in de financiële context van het programma.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Bestemmingsplannen

46.800

V

I

Overige kleine afwijkingen < 25.000

12.200

V

I/S

Totaal

59.000

V

I/S

Toelichting op tabel:

Bestemmingsplannen
In 2019 ontvingen we een vergoeding voor een planschade. Deze opbrengst is niet geraamd en omdat de kosten die tegenover deze planschade staan al gedeeltelijk in 2018 zijn betaald en voor het overige uit de reguliere middelen betaald kunnen worden, ontstaat een incidenteel voordeel voor de begroting.

Overige kleine afwijkingen
Binnen dit programma is verder sprake van enkele kleinere voordelige afwijkingen.

ga terug