2e Bestuursrapportage 2019

07. Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang

Beleidsmatige afwijkingen

We verwachten geen beleidsmatige afwijkingen voor dit programma.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid

41.880

V

I

Leerplicht MBO

14.000

N

S

Bewegingsonderwijs

32.418

V

S

Basisonderwijs

71.000

N

I

Voortgezet onderwijs

14.752

V

S

RDWI

21.826

N

I

Leerlingenvervoer

30.300

N

S

Kapitaallasten

350.182

N

I

Overige kleine afwijkingen < 25.000

5.900

N

I/S

Totaal

404.158

N

I/S

Toelichting op tabel:

Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid
We ontvangen incidenteel in 2019 extra rijksmiddelen voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. We hebben besloten om met de extra middelen die we van het Rijk ontvangen het gemeentelijk aandeel naar beneden bij te stellen en niet tot incidentele bijstelling van beleid over te gaan. Dit in lijn met het amendement bij de kadernota 2020 - 2023.

Leerplicht MBO
Er is sprake van extra uitgaven voor leerplicht MBO als gevolg van personele aangelegenheden. De regiogemeenten dragen ieder 25% van deze extra uitgaven.

Bewegingsonderwijs
De uitgaven voor bewegingsonderwijs vallen structureel lager uit door o.a. minder gebruik van busvervoer en dus stellen we de begroting bij.

Basisonderwijs
De kosten voor het basisonderwijs vallen in 2019 incidenteel hoger uit vanwege afrekeningen voor tijdelijke huisvesting over voorgaande jaren. Voor deze lasten hadden wij in de jaarrekening 2018 geen verplichting opgenomen. Verder ontvingen wij in 2019 van schoolbesturen nota's voor de vergoeding van onroerendezaakbelasting over oude jaren.

Voortgezet onderwijs
In de begroting hielden we nog rekening met een te betalen huur aan het AZC in Overberg, Deze huur hoeven we niet (meer) te betalen en dit leidt tot een structureel voordeel.

RDWI
In deze 2e bestuursrapportage stellen we de budgetten voor de taken die RDWI voor ons uitvoert op het gebied van kinderopvang bij op basis van de vastgestelde voorjaarsnota van RDWI. De bijstelling van de budgetten leidt in dit programma tot een incidenteel nadeel van bijna 22.000.

Kapitaallasten
De bijdrage die we ontvangen van het Rijk voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen bij  de renovatie van CBS De Zonheuvel wordt in 1 keer afgeschreven op het investeringskrediet en leidt dus in dit programma tot hogere afschrijvingslasten. Voor deze extra lasten zijn we gecompenseerd via de decembercirculaire 2018 - en de meicirculaire 2019.

Leerlingenvervoer

We verwachten een stijging van 30.000, grotendeels gebaseerd op een stijging van leerlingen die verblijven in woonvoorzieningen; van 20 leerlingen naar 35 leerlingen. Ook zorgt de komst van gezinshuizen voor extra aanvragen.

Overige kleine afwijkingen
Binnen dit programma is verder sprake van enkele kleinere structurele nadelige afwijkingen.

ga terug