2e Bestuursrapportage 2019

Overzicht van baten en lasten

Bij het opstellen van de begroting 2019-2022 hebben wij u een overzicht aangeboden met daarin een totaaloverzicht van de baten en lasten per programma inclusief de mutaties in de reserves.

Het overzicht laat zien hoe de begroting 2019 is aangepast als gevolg van reeds genomen besluiten in 2019 en de financiële mutaties die zijn opgenomen in deze bestuursrapportage.

(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel)

Omschrijving lasten/baten

Begroting 2019 primitief

Begrotings-wijzigingen t/m september 2019

Financiele afwijkingen 2e burap 2019

Begroting 2019 na wijziging

LASTEN

01

Bestuurlijke zaken

2.553

-117

270

2.706

02

Veiligheid en handhaving

4.014

69

-34

4.049

03

Dienstverlening

4.246

167

-219

4.195

04

Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

3.220

-315

432

3.337

05

Transformatie in het sociaal domein

41.542

2.570

1.107

45.219

06

Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers

2.587

108

223

2.918

07

Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

5.117

-74

464

5.507

08

Economische zaken, recreatie en toerisme

750

-34

0

716

09

Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur

4.767

78

19

4.865

10

Verkeer en vervoer

1.207

-139

42

1.110

11

Openbare Ruimte en milieu

18.927

228

453

19.609

12

Middelen en ondersteuning

3.653

740

-44

4.348

Totaal Lasten van de programma's

92.583

3.282

2.713

98.578

BATEN

01

Bestuurlijke zaken

75

0

236

311

02

Veiligheid en handhaving

51

0

-23

28

03

Dienstverlening

2.401

40

-285

2.156

04

Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

250

-170

47

127

05

Transformatie in het sociaal domein

9.419

11

1.210

10.640

06

Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers

59

0

65

124

07

Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

689

0

60

749

08

Economische zaken, recreatie en toerisme

230

-22

60

268

09

Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur

742

102

-45

799

10

Verkeer en vervoer

18

0

0

18

11

Openbare Ruimte en milieu

14.384

284

88

14.756

12

Middelen en ondersteuning

4.057

2.009

-821

5.245

Totaal Baten van de programma's

32.375

2.254

592

35.221

Totaal Saldo van de programma's

-60.208

-1.028

-2.121

-63.357

Overzichten

13

Algemene dekkingsmiddelen

73.716

71

1.572

75.359

14

Overhead

-13.933

79

-327

-14.182

16

Onvoorzien

-123

35

87

0

Totaal Overzichten

59.661

185

1.332

61.177

Totale Saldo lasten en baten

-547

-844

-789

-2.179

Toevoegingen en onttrekkingen aan de Reserves

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

02

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

03

Dienstverlening

0

0

0

0

04

Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

71

0

412

483

05

Transformatie in het sociaal domein

0

2.000

0

2.000

06

Welzijn, cultuurhuizenbeleid en nieuwkomers

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

6

729

-6

729

08

Economische zaken, recreatie en toerisme

0

0

0

0

09

Sport, inclusief sportaccommodaties, kunst en cultuur

0

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

158

6

0

164

11

Openbare Ruimte en milieu

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

-898

-3.116

1.210

-2.804

Totaal Mutaties Reserves

-663

-382

1.616

571

Resultaat

-1.210

-1.225

827

-1.608

ga terug