2e Bestuursrapportage 2019

Overzicht programma's

In dit hoofdstuk staan, gespiegeld aan de begroting 2019, de verwachte afwijkingen op de doelstellingen (beleidsmatige afwijkingen) en de inzet van budgetten (financiële afwijkingen). De verwachte financiële afwijkingen zullen na vaststelling van deze bestuursrapportage worden verwerkt in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2023.

De verwachte beleidsmatige en financiële afwijkingen worden hieronder per programma toegelicht. Bij de toelichtingen is opgenomen of deze naar verwachting incidenteel (I) of structureel (S) zijn.  Ook is aangegeven of het een voordeel (V) of nadeel (N) betreft.

Bij de financiële afwijkingen beperken we ons tot een toelichting op de verschillen groter dan € 25.000. In een enkel geval wijken we gemotiveerd van die lijn af, bijvoorbeeld als het gaat om een reservemutatie of een afwijking op een bezuinigingsopgave.