2e Bestuursrapportage 2019

Overzicht mutaties tweede bestuursrapportage 2019

In onderstaande tabel zijn alle mutaties die zijn opgenomen in deze tweede bestuursrapportage 2019 weergegeven.

(bedragen x € 1.000; + = voordeel/ - = nadeel)

Omschrijving mutatie

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

Juridische kosten (juridische advisering huisadvocaat)

12

Middelen en ondersteuning

-60

0

0

0

0

Dorpsgericht Werken

03

Dienstverlening

40

0

0

0

0

Reisdocumenten

03

Dienstverlening

-105

-27

-27

4

4

Verkiezingen meicirculaire

01

Bestuurlijke zaken

-35

0

0

0

0

Mantelzorg

05

Transformatie in het sociale domein

39

0

0

0

0

Regiotaxi

05

Transformatie in het sociale domein

-80

0

0

0

0

Nota herijking sociaal domein

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

59

0

0

0

0

OAB

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

42

0

0

0

0

Voorziening wachtgeld

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

0

Voorziening pensioenen

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

0

Correctie generatiepact

14

Overhead

-44

0

0

0

0

17

Reserves

44

0

0

0

0

OZB

13

Alg. dekkingsmiddelen

175

0

0

0

0

Vervangen kunststofgrasstenen

11

Openbare Ruimte en Milieu

-75

0

0

0

0

Tariefwerkzaamheden kabels en leidingen

11

Openbare Ruimte en Milieu

-140

0

0

0

0

Reclame

11

Openbare Ruimte en Milieu

19

0

0

0

0

Bestrijding EPR

11

Openbare Ruimte en Milieu

-101

0

0

0

0

16

Onvoorzien

87

0

0

0

0

Bijdrage VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)

02

Veiligheid en handhaving

25

0

0

0

0

Leges

03

Dienstverlening

0

0

0

0

0

Participatie

05

Transformatie in het sociale domein

-33

0

0

0

0

Voogdij 18+

05

Transformatie in het sociale domein

-17

0

0

0

0

Leerplicht MBO

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-14

-5

-5

-5

-5

Sportbeleid

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-70

0

0

0

0

Correctie AVU

11

Openbare Ruimte en Milieu

-81

0

0

0

0

Leges APV

02

Veiligheid en handhaving

-23

-23

-23

-23

-23

MPG

12

Middelen en ondersteuning

-40

0

0

0

0

13

Alg. dekkingsmiddelen

46

0

0

0

0

17

Reserves

41

0

0

0

0

Bewegingsonderwijs

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

32

32

32

32

32

Basisonderwijs

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-71

0

0

0

0

Voortgezet onderwijs

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

15

15

15

15

15

Buitensportaccommodaties

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

32

0

0

0

0

Onderhoud buitensport

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

25

0

0

0

0

Organisatiekosten

12

Middelen en ondersteuning

72

72

0

0

0

Nieuwkomers

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

0

0

0

0

0

Ontdekkingsreis

12

Middelen en ondersteuning

36

0

0

0

0

Rente

13

Alg. dekkingsmiddelen

199

0

0

0

0

Meicirculaire

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-206

0

0

0

0

13

Alg. dekkingsmiddelen

1.454

0

0

0

0

Organisatiekosten

14

Overhead

-72

-72

0

0

0

RDWI

05

Transformatie in het sociale domein

177

0

0

0

0

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-15

0

0

0

0

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-22

0

0

0

0

Leerlingenvervoer

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-30

-30

-30

-30

-30

Verkoop kunst

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-45

0

0

0

0

GVVP

10

Verkeer en vervoer

-49

0

0

0

0

Terugbetaling PMD

11

Openbare Ruimte en Milieu

0

0

0

0

0

Toename adressen

11

Openbare Ruimte en Milieu

0

0

0

0

0

Marinierskazerne

12

Middelen en ondersteuning

39

0

0

0

0

17

Reserves

-39

0

0

0

0

Ontdekkingsreis

12

Middelen en ondersteuning

47

0

0

0

0

Gronden

12

Middelen en ondersteuning

-846

846

0

0

0

17

Reserves

846

-846

0

0

0

Nabestandenpensioen

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

0

Vervoersmanagement

14

Overhead

13

13

0

0

0

Concernopleidingsplan

14

Overhead

15

15

0

0

0

Stelpost Ombuiding organisatiekosten

14

Overhead

-28

-28

0

0

0

Opbrengst planschade

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

47

0

0

0

0

Subsidie breedband

08

Economie, Receatie en Toerisme

60

0

0

0

0

Uitkering wethouder

01

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

0

Voormalig personeel

14

Overhead

-100

0

0

0

0

Zonheuvel

17

Reserves

-6

0

0

0

0

Zonheuvel decembercirculaire

17

Reserves

318

0

0

0

0

Septembercirculaire

05

Transformatie in het sociale domein

17

94

23

20

24

13

Alg. dekkingsmiddelen

-323

-94

-23

-20

-24

Anterieure overeenkomsten

12

Middelen en ondersteuning

-77

0

0

0

0

bijdrage GGDrU

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-28

0

0

0

0

Kapitaallasten

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-350

0

0

0

0

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

0

4

4

4

4

10

Verkeer en vervoer

8

10

0

0

0

11

Openbare Ruimte en Milieu

0

0

0

0

0

13

Alg. dekkingsmiddelen

40

-8

0

-1

-1

14

Overhead

0

0

0

0

0

2e begrotingswijziging Avu

11

Openbare Ruimte en Milieu

0

0

0

0

0

Diverse kleine afwijkingen

01

Bestuurlijke zaken

1

14

14

14

14

02

Veiligheid en handhaving

9

3

3

3

3

03

Dienstverlening

-1

-21

-35

-99

-99

04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

12

5

5

5

5

05

Transformatie in het sociale domein

0

7

7

7

7

06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

32

12

12

12

12

07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-6

-12

-12

-12

-12

09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

-6

-14

-14

-14

-14

11

Openbare Ruimte en Milieu

-19

-22

-22

-22

-22

12

Middelen en ondersteuning

-25

-2

-2

-2

-2

13

Alg. dekkingsmiddelen

-19

-3

-5

4

-1

14

Overhead

-35

-52

-52

-52

-52

Totaal mutaties

827

-120

-137

-162

-167

ga terug