2e Bestuursrapportage 2019

10. Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige afwijkingen

Vanuit de bezuinigingsopgave in spoor 3 was een eenmalige ophoging van het GVVP-exploitatiebudget voor 2019 van afgerond € 53.000 voorzien. Vanwege capaciteitsproblemen zal dit budget echter niet meer in 2019 besteed worden. De ambitie om dit extra budget te besteden aan o.a. beheer en onderhoud van fietspaden blijft echter wel bestaan. Daarom zal het worden meegenomen in de herijking van het GVVP dan wel de eerste  bestuursrapportage van 2020.”

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Kapitaallasten GVVP

49.275

N

I

Kapitaallasten (overig)

7.735

V

I/S

Totaal

41.540

N

I/S

Toelichting op tabel:

Kapitaal- en exploitatielastenGemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)
Begin dit jaar is, in het kader van de bezuinigingen, voorgesteld een aantal investeringen van het GVVP te schrappen. En de kosten die al op deze kredieten zijn gemaakt versneld af te schrijven. Dit is inmiddels goedgekeurd door de Raad. Dit was al aangegeven in de 1e bestuursrapportage, maar nog niet financieel verwerkt omdat het nog behandeld moest worden door de Raad. In deze rapportage kan het financieel worden afgewikkeld. Het versnelde afschrijven en de vrijval als gevolg van het schrappen van investeringen leidt incidenteel tot extra kapitaallasten van € 41.000.

Kapitaallasten (overig)
De realisatie van investeringen is vertraagd en dit leidt tot een incidenteel voordeel op de kapitaallasten. Per saldo wordt een aantal geplande investeringen in de openbare ruimte minder snel uitgevoerd dan van tevoren voorzien. Dit heeft te maken met een aantal factoren: de politiek-maatschappelijk `dynamiek` rondom diverse projecten , het ontbreken van capaciteit om de werkzaamheden weggezet te krijgen, en een herziening van het uitvoeringsprogramma voor rioleringen`.

ga terug