2e Bestuursrapportage 2019

06. Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Nieuwkomers

Beleidsmatige afwijkingen

We verwachten voor dit programma geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Omschrijving

Afwijking

N/V

I/S

Bijdrage vrijwilligerswerk en ouderenwerk

59.244

V

I/S

Statushouders

57.000

N

I

Nieuwkomers

149.000

N

I

RDWI

15.048

N

I

Bijdrage GGDrU

28.071

N

I

Overige kleine afwijkingen < 25.000

32.000

V

I/S

Totaal

157.875

N

I/S

Toelichting op tabel:

Bijdragen vrijwilligerswerk en ouderenwerk
Door de focus op de besparingsopdracht hebben we geen nieuwe ontwikkelingen kunnen oppakken. De beleidsdoelstellingen hebben we geconsolideerd. In de nota Herijking uitgangspunten sociaal domein zullen mogelijke nieuwe keuzes  een plaats krijgen. Dat heeft tot gevolg dat we op deze terreinen in 2019  een bedrag van afgerond € 59.000 niet uitgeven.

Statushouders
Voor de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren ontvangen we via de meicirculaire voor de jaren 2019 en 2020 een bedrag van € 57.000. Dit bedrag voegen we toe aan de beschikbare middelen voor nieuwkomers. De inkomsten die we voor dit doel vanuit de meicirculaire ontvangen maken onderdeel uit van het overzicht algemene baten en lasten.

Nieuwkomers
In de meicirculaire ontvingen we middelen € (149.000) voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor nieuwkomers. De inkomsten die we voor dit doel vanuit de meicirculaire ontvangen maken onderdeel uit van het overzicht algemene baten en lasten.

Op de reguliere budgetten verwachten we  minder uitgaven (€ 20.000) voor tolkkosten en minder kosten aan participatieverklaringstrajecten door lagere instroom. De wettekst van de nieuwe wet inburgering is pas begin juli bekend gemaakt waardoor er te weinig tijd was om nieuwe bestedingsdoelen voor te leggen.

Bed bad en broodregeling
We hebben Utrecht gevraagd om een bijdrage van € 65.000 in de gemaakte kosten voor de bed-bad-brood regeling in 2018. Omdat niet zeker was of we deze bijdrage zouden ontvangen, is die niet in de jaarrekening 2018 verwerkt. Bij de jaarrekening 2019 willen wij dit bedrag reserveren voor een nieuw op te stellen actieplan.

RDWI
In deze 2e bestuursrapportage stellen we de budgetten voor de taken die RDWI voor ons uitvoert op het gebied van nieuwkomers bij  op basis van de vastgestelde voorjaarsnota van RDWI. De bijstelling van de budgetten leidt in dit programma tot een incidenteel nadeel van 15.000.

Bijdrage GGDrU
De te betalen bijdrage aan de GGDrU moet vanwege autonome ontwikkeling, zoals onder meer CAO stijgingen en een stijging van de sociale lasten naar boven bijgesteld worden.

Overige kleine afwijkingen
Binnen dit programma is verder sprake van enkele kleinere structurele voordelige afwijkingen.

ga terug